Zaštita životne sredine


FacebookTwitterGoogle+Google GmailPrintFriendly
 prerada otpada 3 Prerada otpada – i racionalno korišćenje resursaPrerada otpada ili recikliranje je prerada i ponovno pretvaranje starih materijala u nove proizvode sa ciljem smanjenja upotrebe svežih sirovina i smanjenje korišćenja energije. Pored ekonomskog efekta ovakav način organizacije privrede smanjuje emisiju gasova. Recikliranje je ključni koncept savremenog upravljanja otpadom i treći koncept održivog odnosa prema spoljašnjoj sredini “Štedi, Ponovo koristi, Recikliraj”.Prirodni resursi su fizički entiteti ograničenih količina. Često su neophodni za opstanak čoveka i stoga imaju određenu ekonomsku vrednost. Razlikujeno fizičke resurse (voda, pesak, kamen, ruda, …) i biološke resurse (šume-drvo, ribe, divljač itd…). Fizički resursi nemaju sposobnost da se obnavljaju za razliku od bioloških resursa pa se stoga nazivaju, neobnovljivi prirodni resursi. Biološki (obnovljivi) resursi imaju sposobnost da se samostalno obnavljaju procesom razmnožavanja i rasta ali. kada količina određenog biološkog resursa padne ispod kritične količine (brojnosti, mase…) on gubi svoju sposobnost obnavljanja i isčezava. Produkti nastali radom ili mineralizacijom živih organizama (nafta, sedimentne stene…) takođe spadaju u kategoriju neobnovljivih resursa.

 

 ZAgadjenje vode3 Zagađenje vode, vazduha i zemljištaZagađenje je unošenje različitih supstanci (zagađivala) u životnu sredinu koja mogu biti štetna za čoveka i druge organizme ili mogu da oštećuju spoljašnju sredinu. Zagađivala mogu biti u formi hemijskih jedinjenja ili energije kao što su buka ili toplota. Zagađivala mogu da se pojavljuju i prirodno u spoljašnjoj sredini ali postaju opasni ukoliko se u spoljašnjoj sredini pojave iznad količina koje su uobičajene u prirodi.

 

Obnovljivi izvori energije3 Korišćenje obnovljivih izvora energijeSva energija koja je uključena u kruženje energije na Zemlji potiče sa Sunca. Kao i svi organizmi na Zemlji ni čovek ne može da opstane bez energije. Tehnološki razvoj je doveo do dramatičnog povećanja potrošnje energije. U zavisnosti od raspoloživosti prepozanju se neobnovljivi i obnovljivi izvori energije. Neobnovljivi izvori energije potiču od nekog ograničenog resursa koji pre ili kasnije može da se iscrpi, za razliku od obnovljivih izvora energije koji prirodnim procesima mogu da se obnove za relativno kratko vreme. Mineralna griva koja su nastala biološkim procesima (nafta, ugalj, gas…) usled činjenice da u prirodi postoje ograničene rezerve, a proces njihovog obnavljanja je jako dugotrajan, takođe spadaju u neobnovljive izvore energije.
 biodiverzitet 4  Očuvanje biološke raznovrsnosti

Zaštita prirode predstavlja etički koncept i skup aktivnosti usmerenih ka očuvanju i korišćenju prirodnih resursa koji će omogućiti da se dugoročno sačuvju osnovne fizičke, biološke, estetske i druge karaktiristike prirodnih ekosistema.